Általános szerződési feltételek

A PROMO DATA (1221 Budapest, Kócsag u. 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-980300, adószám: 23831218-2-43) a továbbiakban Kiadó a gondozásában megjelenő Eventer.hu szakmai tematikus portálon megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban Feltételek mellett vállalja:

I. Általános szabályok:

1.   A Kiadó gondozásában megjelenő kiadványban (a továbbiakban: Eventer.hu) hirdetés közzétételére a Kiadó és a hirdetést megjelentetni kívánó személy, továbbiakban Megrendelő között hirdetési szerződés létrejöttével kerülhet sor.

2.   Hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail - amennyiben ezeket a Kiadó arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a Kiadó hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles.

3.   A hirdetési szerződés egyedi megrendelővel vagy keretszerződéssel jön létre.

4.   Jelen Feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a hirdetési keretszerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak.

5.   Minden vitás esetben a Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. ("Reklámtörvény") rendelkezéseit kell figyelembe venni.

II. A hirdetési szerződés létrejötte, a hirdetés megrendelése és elfogadása:

1.   A hirdetések megrendelése írásban a Kiadónál külön erre a célra kialakított formanyomtatvány (megrendelő) kitöltésével, illetőleg a Feltételek I.1.pontja szerinti írásos módon történhet.

2.   A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot, a hirdetés típusát, a kedvezmény felhasználására vonatkozó igényt a médiaajánlat alapján, valamint a Megrendelő szükséges adatait, illetve ügynökség általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését.

3.   A Kiadó jogosult a megrendelést követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát, illetve azok hitelességét ellenőrizni. A Kiadó fenntartja magának a jogot a Megrendelőtől bekérni minden olyan szükséges dokumentumot és bizonylatot, amelyek szükségesek a hirdetés vonatkozó jogi szabályok alapján történő megjelentetésére.

4.   A Megrendelő a megrendelést akkor tekintheti elfogadottnak, ha a Kiadó arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja. Ha a hirdetés nem felel meg a Feltételekben rögzítetteknek, akkor a Kiadó annak megjelentetési megrendelését elutasíthatja.

5.   Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Kiadó által támasztott követelményeknek, az Eventer.hu általános hangvételének, akkor a Kiadó jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt írásban értesíti.

III. A hirdetés tartalma és formája:

1.   A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. A Kiadó a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de ilyen esetben a Megrendelőt értesíteni köteles.

2.   Ha a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és kifogását időben írásban jelzi, a Kiadó jogosult a megrendelést visszautasítani.

3.  Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Kiadó a hirdetést visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által módosított hirdetés visszaérkezését követően a Kiadó írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

IV. Hirdetési korlátozások és tilalmak:

1.  A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódexének előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.

2.  A Kiadó a megjelentetni kívánt hirdetést a VI.1.pontban foglaltak alapján ellenőrizheti. A Kiadó megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések megjelentetését megtagadhatja.

3.  A hirdetés szövegének, illetve képi megjelenítésének tartalmáért, valamint azok technikai kialakításáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Megrendelő köteles megtéríteni.

4.  Az Eventinfo.hu minden hirdetésére és azok tartalmára az 1997. évi LVIII. tv. Reklámtörvény rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Megrendelő köteles figyelemmel lenni a fenti törvény előírásaira. Köteles továbbá minden szükséges nyilatkozatot a reklám megjelentetéséhez megadni, illetve a Kiadó írásbeli kérésére bemutatni, beszerezni.

V. Hirdetés-leadási határidő:

1.  Az Eventer.hu honlapon megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt legalább 1 (egy) munkanappal korábban kell leadni, a pontos időpontot a visszaigazolás tartalmazza.

2.   A Kiadót nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető.

3.  Amennyiben az Eventer.hu honlapon meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a Kiadó által visszaigazoltan elfogadott hirdetést a Megrendelő a megjelenés előtt legkésőbb:
- egy munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 100%-át (száz százalékát),
- a megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal történő lemondás esetén 50%-át (ötven százalékát),
- 3 (három) munkanappal történő lemondás esetén pedig 25 %-át (huszonöt százalékát) köteles megfizetni.

VI. Minőségi követelmények:

1.   A Kiadó csak elektronikus formában, lehetőleg e-mailen elküldött hirdetéseket fogad el.

2.   Ha a Megrendelő által leadott hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, a Kiadó írásos figyelmeztetést küld az ok megjelölésével.

VII. A Kiadó felelősségére vonatkozó szabályok:

1.   A megjelentetett hirdetésért mindenre kiterjedően a Reklámtörvény. rendelkezéseinek figyelembevételével a Megrendelő a felelős.

2.   A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti. A reklámok elhelyezésekor a Reklámtörvény. elhelyezésre vonatkozó előírásainak betartása a Kiadó felelőssége. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.   Ha a Kiadó által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem felismerhető, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Megrendelő elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését.

4.   Ha a hirdetés közzététele a Kiadó felelőssége okán marad el, a Kiadó hirdetési díjra nem tarthat igényt, ide nem értve a VII. 3.pont szerinti teljesítést.

5.   A Kiadóval szemben bármely esetben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maiorért a Kiadót semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).

6.   Mind a Kiadó, mind a Megrendelő aláveti magát az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatának minden olyan etikai és jogvita tekintetében, amely jelen Feltételek alapján kerül megindításra.

7.   A Megrendelő által megrendelt hirdetés megjelenítésekor a Kiadó a legjobb szakmai tudása, tapasztalata, technikai képessége és művészi érzéke szerint jár el, és maximálisan a Megrendelő érdekeit képviseli.

VIII. A hirdetési díj:

1.   A Kiadó a megrendelt hirdetést az aktuális médiaajánlatban közzétett, mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében teszi közzé.

2.   A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Megrendelő által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjon felül a Megrendelőt terhelik.

3.   A keretszerződések mindenkori havi költségeinek a Megrendelő felé történő számlázása minden hónap 5-éig történik a megrendelés teljesítése előtt.

4.   A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a hirdetési díjat a Médiaajánlattól eltérően állapítsa meg.

5.   A Kiadó jogosult a Médiaajánlatban szereplő hirdetési díjakat megváltoztatni, azonban a változás tényét annak hatálybalépését megelőzően 30 (harminc) nappal köteles írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) közölni a keret-megállapodással szerződött Megrendelőkkel. Az árváltozás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően feladott megrendelésekre nem vonatkozik.

6.    A Kiadó különbséget tesz a Reklámszolgáltató és a Reklámozó között az engedmények érvényesítésében. A Reklámszolgáltatónak csak Ügynökségi kedvezmény adható, a többi kedvezmény rá nem vonatkozik, ahogy a Reklámozó az ügynökségi jutalékon kívül minden kedvezményt igénybe vehet.

7.   A Megrendelő forgalma mindig a Médiaajánlatban rögzített alapár ÁFA nélküli összege. Ez az összeg a mennyiségi kedvezmény számításának vetítési alapja is.

IX. A számlázás rendje:

1.   A hirdetési díjat a Kiadó által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2.   A Kiadó a teljesítés után 8 (nyolc) banki munkanapos átutalással fizetendő számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Kiadó jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani.

3.   A megrendelt szolgáltatás szerződés szerinti teljesítését a Kiadó - írásos kérésre (levél, fax vagy e-mail)- látogatottsági statisztikákkal igazolja.

4.   Ha a Megrendelő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. A Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.

5.   A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén - ettől eltérő megállapodás hiányában - a Kiadó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi kamatként, valamint a behajtással felmerülő költségeket is a Megrendelőre hárítja. A Reklámtörvény szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

6.  Amennyiben a Megrendelő a hirdetési díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, a Kiadó jogosult a Megrendelő további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni - előzetes írásbeli értesítés után, amelyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 (nyolc) napos határidőt biztosít -, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Kiadót felelősség nem terheli.

X. Jogi rendelkezések:

1.   Jelen Feltételek szerint minden hirdetési szerződés aláírása napjától a megjelölt dátumig, de legfeljebb 1 évig hatályos, amennyiben erről a szerződés másképp nem rendelkezik.

2.   Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Reklámtörvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3.   Felek a jelen Feltételek szerint, a hirdetési szerződésből származó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörét és illetékességét kötik ki.

4.   A hirdetési szerződést bármely fél indoklási kötelezettség nélkül, 30 napos határidővel felmondhatja a költségek megtérítése mellet.

5.   A Megrendelő a hirdetési szerződést elolvasás után, mint akaratával mindenben megegyezőt, cégszerűen írja alá.

6.   A hirdetési szerződés aláírásával felek elfogadják az Általános Szerződési Feltételekben, a Médiaajánlatban, valamint az Adatvédelmi Szabályokban rögzítetteket. 

Vissza a lap tetejére  

Nyomtatható verzió